WITAJ!

REMOTE CTRL  to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +, który będzie realizowany w okresie od listopada 2020 r. do końca października  2022 r. 

Na tej stronie znajdziesz informacje na temat wydarzeń organizowanych w ramach projektu oraz opracowanych rezultatach.

Celem projektu REMOTE CTRL jest rozwijanie umiejętności i cech zarówno pracowników, jak i pracodawców, przygotowanie ich do wdrażania pracy zdalnej oraz  elastycznych schematów pracy, jak również zwiększenie ich zdolności adaptacji do zmieniającej się  gospodarki cyfrowej.

Projekt REMOTE CTRL ma na celu opracowanie zindywidualizowanych zasobów szkoleniowych, które będą odpowiadać na potrzeby pracodawców, pracowników i nauczycieli sektora VET w zdalnym środowisku pracy. Projekt będzie wspierać w pierwszej kolejnści edukatorów, właścicieli firm i menedżerów oraz poszczególnych pracowników, aby mogli podjąć pierwszy krok mający na celu wprowadzenie zmian w  ich życiu społecznym, obywatelskim i gospodarczym poprzez przystosowanie się do pracy zdalnej.

W ramach projektu REMOTE CTRL założeone przez partnerstwo cele zostaną osiągnięte poprzez opracowanie następujących działań :

(1) Kursy mistrzowskie i podręcznik dla pracodawców - obejmujący kompleksowy program szkoleniowy, który zostanie przeprowadzony w określonych ramach czasowych sesji mistrzowskich w celu wsparcia menedżerów w dostosowaniu ich stylu zarządzania do zdalnego środowiska pracy.

(2) Zestaw narzędzi dla pracowników - ma na celu rozwój umiejętności pracy zdalnej pracowników, tak aby mogli oni zarządzać efektywnie karierami zdalnymi.

(3) Program szkoleniowy dla nauczycieli VET - program ten będzie wspierał nauczycieli kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez maksymalne wykorzystanie obu opracowanych zestawów narzędzi, zapewniając w ten sposób wsparcie pracodawcom właściwego zarządzania i wykorzystania pracy zdalnej.

(4) MOOC – masowy otwarty kurs online, który pomieści wszystkie materiały edukacyjne opracowane w trakcie trwania projektu. Każdy będzie mógł z niego korzystać nieodpłatnie, a dostęp do zasobów zdalnych będzie możliwy z dowolnego miejsca na świecie. MOOC zostanie w pełni zoptymalizowany na wszystkie urządzenia i platformy.

(5) Zalecenia polityki - raport - partnerstwo jest świadome, że zaproponowany w tym projekcie model może przynieść istotne informacje w celu uzyskania znaczącej wiedzy na temat polityki w krajach uczestniczących. W związku z tym kluczową publikacją pod koniec tego projektu będzie dokument strategiczny, umożliwiająca partnerom refleksję na temat zdobytej wiedzy, formułowanie zaleceń politycznych i wpływanie na rynek pracy i politykę w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego na poziomie krajowym i europejskim.